Consumentenvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Pami voor verkoop aan consumenten

Safe@Home webshop
21.04.2021

Definitie Consument : iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

ONZE GEGEVENS

Pami nv
Industrielaan 20
B-3900 Pelt
+32 11 800 700
safe.at.work@pami.be
BE 0434.820.019

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbieding van onze onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en u als consument.
 • Voor bepaalde producten kunnen specifieke productvoorwaarden gelden. Deze productvoorwaarden gelden dan naast deze algemene voorwaarden.
AANBOD
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. Pami nv is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Onze webshop bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 • Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Pami nv kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pami nv niet.
 • Wij dragen goed advies hoog in het vaandel. Daarom nodigen we u graag uit in onze showroom of eventueel via telefoon of e-mail voor een advies op maat.
 • Aanbod is geldig voor leveringen binnen de Benelux. Overige landen: op offertebasis.

OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en bij het plaatsen van de bestelling.
 • Nadat u bij ons een bestelling hebt geplaatst, krijgt u een bevestiging per e-mail. Vervolgens nemen wij, of onze vervoerder, per telefoon of e-mail contact met u op om een afspraak voor de aflevering in te plannen.
 • Indien u op het afgesproken tijdstip niet op het overeengekomen afleveradres aanwezig bent om de bestelling in ontvangst te nemen, dan zijn wij genoodzaakt om de levering opnieuw in te plannen. In dat geval zullen wij de extra kosten als gevolg hiervan kenbaar maken en in rekening brengen.
 • Wij kunnen ons - binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u als consument uw betalingsverplichtingen kan nakomen. Mochten wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, dan zijn wij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden op te leggen.
 • Alle benodigde informatie omtrent uw bestelling vindt u terug op de orderbevestiging die u per e-mail ontving.

HERROEPINGSRECHT
Ingeval het geleverde product niet voldoet aan uw verwachtingen dan kunt u:

 • het product binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen en retourneren wij uw betaling binnen 14 dagen nadat wij het product in goede staat retour hebben ontvangen;
 • het product binnen 30 dagen na ontvangst omruilen voor een nieuw product. Voor bijkomende advies komt u best naar onze showroom of bel of e-mail ons.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Een waardevermindering als gevolg van een behandeling van het product op een andere wijze dan hiervoor beschreven zal in rekening worden gebracht en worden verrekend met de het door ons terug te betalen bedrag.
 • Voor het terugsturen van het product ontvangen we uw retourmelding inclusief de factuur zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product op safe.at.work@pami.be. We bevestigen uw aanvraag en verwerken deze zo spoedig mogelijk na ontvangst. Bij akkoord zullen wij of onze transporteur contact met u opnemen voor het in ontvangst nemen en/of ophalen van het product. De kosten van het ophalen van het product ingeval van een retour zijn voor uw rekening.
 • U ontvangt uw terugbetaling (exclusief de transportkosten van het ophalen) binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen.
 • Voor het aanmelden van het omruilen van een product ontvangen we uw omruilmelding inclusief de factuur graag binnen 30 dagen na ontvangst van het product op safe.at.work@pami.be . Geef duidelijk aan welk product u graag van ons zou willen ontvangen. Mocht u nog geen vervangend product gekozen hebben, adviseren we u graag over de mogelijkheden. Zodra het vervangende product definitief is nemen wij, of onze transporteur, contact met u op om de producten op afleverlocatie om te ruilen. De eventuele meer- of minderprijs van het vervangende product worden in rekening gebracht respectievelijk aan u terugbetaald. De kosten dienen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Een eventuele terugbetaling ontvangt u binnen 14 dagen na het omruilen.

PRIJS

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur blijven de prijzen van de aangeboden producten geldig.
 • Prijzen worden getoond inclusief btw.
 • Eventuele verzend- of montagekosten worden apart vermeld op het besteloverzicht. Levering is steeds op gelijkvloers.
 • Aanbod op de webshop is geldig voor leveringen binnen de Benelux. Overige landen: op offertebasis.

NAKOMEN OVEREENKOMST EN GARANTIE
Onze aangeboden producten zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste standaarden en kwaliteitseisen. De producten voldoen aan de gangbare criteria voor stevigheid, stabiliteit en ergonomie. Indien er desondanks reden is voor een klacht over de kwaliteit dan bieden wij de volgende productgaranties;

 • 5-jarige garantie, gerekend vanaf de datum van levering, op al onze bureaustoelen;
 • 2-jarige garantie op alle overige producten

Deze garantie dekt alle productiefouten en defecte onderdelen. Schade of defecte onderdelen veroorzaakt door onachtzaamheid of oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie. Ingeval van een geldige garantieclaim zullen wij het betreffende product naar eigen goeddunken kosteloos herstellen of vervangen. Hebt u een garantie aanvraag stuur dan een e-mail onder vermelding van garantie-aanvraag naar safe.at.work@pami.be. Probeer het defect zo goed mogelijk te omschrijven en stuur eventueel foto’s mee. Wij streven ernaar om dan binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.

LEVERING

 • Aanbod is geldig voor leveringen binnen de Benelux. Overige landen: op offertebasis.
 • Eventuele verzend- of montagekosten worden apart vermeld op het besteloverzicht.
 • Levering is steeds op gelijkvloers.
 • Nadat we uw bestelling in ontvangst hebben genomen, doen we er alles aan om het product zo goed mogelijk af te leveren. De levering zal plaatsvinden op het adres dat op het besteloverzicht is aangegeven of wat naar aanleiding van de bestelling met ons of onze vervoerder is overeengekomen.
 • Per product vindt u de indicatie van de levertijd op de productpagina. Mocht het toch langer duren dan we hebben aangegeven, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. In een dergelijk geval hebt u het recht om de bestelling te annuleren en zullen wij uw betaling terugstorten binnen 14 dagen.
 • Het risico van beschadiging of verlies van producten berust bij ons tot het moment van levering.

BETALING

 • U kunt eenvoudig via Bancontact (Mollie betaalsysteem) betalen waarna wij direct met uw bestelling aan de slag gaan.
 • Een fout in de betaalgegevens dient u ons onmiddellijk te melden.
 • Mochten wij niet tijdig uw betaling ontvangen dan zullen wij u daarop wijzen en een redelijke termijn gunnen om alsnog de betalingsverplichting te voldoen. Indien de betaling ook na deze termijn uitblijft zullen wij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

KLACHTENREGELING

 • Wij streven ernaar dat elke klant tevreden is. U kunt een serviceverzoek indienen via safe.at.work@pami.be. Omschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk.
 • Wij streven ernaar om uiterlijk binnen 5 werkdagen antwoord te geven.

GESCHILLEN

 • Voor alle aangelegenheden waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 • Wijzigingen in deze voorwaarden zullen te vinden zijn op onze website