Privacybeleid

Privacy

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Pami als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Industrielaan 20, 3900 Pelt (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0434.820.019, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website en/of Diensten, gaat u ermee akkoord dat u deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht.

Cookies of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website of de diensten. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer info omtrent het gebruik van cookies kunt u in onze cookie policy terugvinden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 21.04.2021.

Wat & waarom we gegevens verwerken
Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor zakelijke of andere wettig doeleinden:
 • Wanneer? Gebruik van Diensten of gebruik van Website
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Verwerking van informatie aanvraag (vb. contactformulier, sollicitatie…)
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang - Toestemming
 • Wanneer? Ons contacteren of een inspiratieboek aanvragen
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen
 • Wettelijke grondslag? Toestemming
 • Wanneer? Gebruik de webshop
 • Welke? Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres- en leveringsgegevens, e-mail, telefoonnummer, eventueel betaalgegevens, eventueel bedrijfsgegevens
 • Waarom (doel)? Uitvoering van een bestelling of overeenkomst
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang
In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast de bovengenoemde kunnen wij u persoonlijke gegevens ook verwerken:
 • Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 • Om uw persoonsgegevens te verwerken zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen.
 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties.
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 • Als en wanneer uw registratie op de website of gebruik van de Website en/of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website en/of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.
Delen wij uw gegevens
 • In basis delen we met Pami nv geen persoonlijke informatie aan derden. Sommige diensten vereisen echter de betrokkenheid van derden.
 • Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.
 • Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude en/of andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.
Waar verwerken wij gegevens
 • Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.
Hoe wij gegevens verwerken
 • Wij zullen ons uiterste best doen om alleen uw persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.
Uw rechten omtrent persoonsgegevens
 • U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.
 • U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar marketing@pami.be.
 • In de plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan u uw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.
 • Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar marketing@pami.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Als u een probleem hebt met over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan kunt u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacy commissie.