Algemene verkoopsvoorwaarden b2b

Algemene verkoopsvoorwaarden b2b

ALGEMEEN
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en van ons uitgaande offertes en leveringen, tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken wordt. Door het feit van zijn bestel¬ling, aanvaardt de koper deze voorwaarden en doet hij afstand van zijn aankoopvoorwaarden. Alle vermelde gegevens zoals prijzen, kleuren, afmetingen e.d. kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Bij eventuele technische wijzigingen krijgt de klant steeds het meest recente model. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten.

GARANTIE
Door strenge kwaliteitsnormen te hanteren, worden kwaliteitsproblemen meestal preventief opgevangen.

    • 5-jarige garantie, gerekend vanaf de datum van levering, op al onze bureaustoelen;
    • 2-jarige garantie, gerekend vanaf de datum van levering, op alle overige producten.

Deze garantie dekt niet de gevolgen van gewone slijtage, verkeerd gebruik of onvoldoende onderhoud.

PRIJZEN
Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. Vermelde prijzen zijn vrijblijvend en slechts bindend indien door ons schriftelijk bevestigd.

BETALINGSVOORWAARDEN

Indien bedrijven voor hun personeel deze producten aankopen zijn alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar op onze zetel.

Aankopen door particulieren via de webshop dient men onmiddellijk af te rekenen via het betaalsysteem Mollie. Bestellingen zullen pas aanvaard worden na ontvangst van een betalingsbewijs door dit betaalsysteem.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.. Elke eerste bestelling gebeurt onder rembours. Pami kan kiezen om de 40/40/20 voorschot regeling bij facturatie toe te passen, in relatie tot de projectgrootte en doorlooptijd. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, met een minimum van 75,- € excl. B.T.W. . Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de factuur niet volledig betaald werd. Het risico dat deze goederen inhouden evenals elke aansprakelijkheid tegenover derden zal echter steeds op de klant overgaan op het ogenblik van de levering. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.

ANNULERING
Bij annulatie van een bestelling dient een forfaitaire schadevergoeding van 20% betaald, eventueel te verho¬gen met de reeds gedane kosten.

RECHT OP SCHADEVERGOEDING VANWEGE KLANT
De koper kan steeds aanspraak maken op gemeenrechtelijke schadevergoeding.

BESTELLING EN LEVERING
De prijzen vermeld in de webshop zijn inclusief levering op gelijkvloers. Prijzen voor montage zijn op onze website aangegeven. De verzending gebeurt voor rekening en risico van de koper. Bij levering op verdieping dient de klant te zorgen voor een voldoende grote lift of een ladderlift. Kosten voor het inhuren van een buitenlift bedragen 125,- € excl.B.T.W. voor de lift en 45,- € excl.B.T.W. per man/uur voor bediening lift. Ook bijkomende kosten zoals reservatie van parkeerplaatsen worden aangerekend. De ruimtes dienen vrij en klaar te zijn voor inhuizing. Bij inhuizing in onafgewerkte werfsituaties kunnen extra kosten aangerekend worden en zullen beschadigingen als gevolg van de werfsituatie ten laste zijn van de koper. Het los- en aankoppelen van elektriciteit- en datakabels e.d. is ten laste van de klant. Bij uitstel van levering door de wederpartij zal Pami gerechtigd zijn kosten die hierdoor ontstaan aan te rekenen. (het betreft o.a. kosten i.v.m. gedane logistieke handling en verdere opslag)
Stockagekosten in onze magazijnen worden gefactureerd aan 5,- € excl. B.T.W. m²/maand. Extra handelingskosten aan het gangbare tarief 45,- € excl. B.T.W. per man/uur. Indien we meubilair bij de klant dienen te stockeren zal de aansprakelijkheid m.b.t. beschadigingen bij levering na ondertekening van de levernota vervallen. Speciaal transport per vrachtwagen aan 1,- € excl. B.T.W. per km (heen en terug) + (uurtarief x aantal manuren). Speciaal transport auto/bestelwagen aan 0,40 € excl. B.T.W. per km (heen en terug) + (uurtarief x aantal manuren). Kosten voor een bijkomende interventie voor definitieve montage op een latere datum zijn ten laste van de klant. Leveringstermijnen zijn bij benadering aangegeven en niet bindend, doch zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang hun levering, ook als deze slechts gedeeltelijk is.

KLACHTEN
Eventuele klachten moeten per aangetekend schrijven en gemotiveerd aan ons overgemaakt worden binnen de drie dagen na levering. De betreffende leveringsbon wordt aan ons overgemaakt en de klant deelt tevens het betreffende factuurnummer mee. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de vervanging van de geleverde goederen of onderdelen voor zover wij verantwoordelijk zijn voor de schade. Na in ontvangstname van de goederen kunnen geen klachten meer worden geformuleerd in verband met zichtbare gebreken en de hoedanigheid en het aantal van de geleverde goederen. Een klacht schorst de betalingsverplichting niet op.

GESCHILLEN
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Neerpelt en Hasselt, zijnde de rechtbanken van de plaats waar de verbintenissen moeten worden uitgevoerd en/of waar zij zijn ontstaan.

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen. Indien een bestelbon door de koper of opdrachtgever werd ondertekend is terzake de regeling voorzien in de algemene voorwaarden vermeld op de bestelbon van toepassing.